Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Delta Lloyd en de met haar verbonden ondernemingen.

Delta Lloyd streeft naar een Raad van Commissarissen waarin de belangen van alle belanghebbenden in redelijkheid zijn vertegenwoordigd. Om dit te realiseren wordt in beginsel een derde van het aantal Commissarissen op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd. De profielschets is een richtlijn voor de samenstelling en de omvang van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen
Rob Ruijter, voorzitter
Eric Fischer, vice-voorzitter
André Bergen
Jan Haars
Fieke van der Lecq
John Lister
Paul Nijhof
Clara Christina Streit

Commissies van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Commissarissen omschreven taken, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de verschillende commissies gedelegeerde taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen. Deze commissies hebben de taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

Audit Committee 
De Audit Committee adviseert de Raad van Commissarissen onder meer over de financiële verslaglegging, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de rol en het functioneren van de interne audit functie en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De Audit Committee vergadert ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering gaat over de sluiting van het boekjaar en de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Leden:
Jan Haars (voorzitter)
Rob Ruijter
Fieke van der Lecq
John Lister
Eric Fischer

Risk Committee
De Risk Committee adviseert de Raad van Commissarissen onder meer over de financiële- en niet financiële risico's van de vennootschap. De Risk Committee vergadert ten minste vier maal per jaar.

Leden:
John Lister (voorzitter)
Jan Haars
Fieke van der Lecq
Paul Nijhof
Rob Ruijter

Remuneration Committee
De Remuneration Committee stelt het bezoldigingsbeleid op voor het komende en de daaropvolgende jaren voor leden van de Raad van Bestuur. De Remuneration Committee vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneration Committee. De Remuneration Committee vergadert ten minste twee maal per jaar.

Leden:
Clara Christina Streit (voorzitter)
Rob Ruijter
Eric Fischer
Paul Nijhof
André Bergen

Nomination Committee
Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor. Tot de standaardtaken behoren onder meer het evaluatieproces van de Raad van Commissarissen, de beoordeling van de Raad van Bestuur en de voorbereiding van afspraken en het monitoren van corporate governance.

Leden:
Clara Christina Streit (voorzitter)
Rob Ruijter
Eric Fischer
Paul Nijhof
André Bergen

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten