Corporate governance

Corporate governance staat voor goed ondernemingsbestuur. Delta Lloyd draagt zorg voor een goede, efficiënte en verantwoorde besturing van de onderneming, waarbij de rechten van alle stakeholders geborgd zijn. Delta Lloyd past daarbij de Nederlandse corporate governance code toe.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en langetermijnplanning van Delta Lloyd. De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • David Knibbe (voorzitter)
  • Clifford Abrahams
  • Annemarie Mijer
  • Leon van Riet
  • Dorothee van Vredenburch

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Delta Lloyd en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd bestaat uit:

  • Rob Ruijter (voorzitter)
  • Jan-Hendrik Erasmus
  • Lard Friese
  • Delfin Rueda
  • Clara Streit

Aandelen en structuur organisatie

In de corporate governance-structuur van Delta Lloyd zijn de belangrijkste bevoegdheden neergelegd bij de Raad van Bestuur, een onafhankelijke Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het aandelenkapitaal van Delta Lloyd bestaat uit gewone aandelen, preferente aandelen A en preferente beschermingsaandelen.

Lees meer

Stembeleid

Delta Lloyd zal haar stemrecht gebruiken in zoveel mogelijk algemene aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin Delta Lloyd een belang heeft. Dat kan zijn een zeggenschapsbelang van 5% of meer, of een kapitaalbelang van minimaal 10 miljoen.

Lees meer

Richtlijnen

Een belangrijke bouwsteen voor de corporate governance vormt het besturingsmodel van Delta Lloyd en het daartoe door de Raad van Bestuur vastgestelde beleidskader. Op een groot aantal beleidsterreinen is beschreven en vastgesteld met welke doelen en binnen welke kaders van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bedrijfsonderdelen mogen opereren. Alle beleidsdocumenten zijn elektronisch toegankelijk en worden periodiek geactualiseerd.

Lees meer

Governance principes

De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars naast de Gedragscode Verzekeraars. De principes sluiten aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken.

Lees meer

Bewaartermijn

Voor alle (koersgevoelige) publicaties zoals jaarverslagen, persberichten geldt een bewaartermijn van ten minste 10 jaar. Als de bewaartermijn is verstreken zal per publicatie gekeken worden of de termijn verlengd moet worden. Voor alle andere gegevens (reglementen, strategie, CV's) geldt dat alleen de actuele gegevens zichtbaar zijn.

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten