Integriteit

Delta Lloyd wil zorgvuldig omgaan met de belangen van haar stakeholders. Fatsoenlijk zakendoen is voor Delta Lloyd essentieel. We willen relaties aangaan voor de lange termijn.

Integriteit heeft te maken met gedrag dat moet voldoen aan strikte wetten en regels. Maar ook aan normen en waarden. Aan afspraken die zijn gemaakt en waaraan men zich houdt. Het gaat om eerlijkheid en verantwoordelijkheid nemen. Daar hecht Delta Lloyd bijzonder veel waarde aan.

Gedragscodes
Delta Lloyd heeft 'De Gedragscode Verzekeraars' ondertekend. Deze gedragsregels zijn een belangrijke leidraad voor het werken binnen Delta Lloyd. De naleving ervan wordt getoetst. Delta Lloyd heeft daarnaast een Gedragscode Integriteit geformuleerd die een integere bedrijfsvoering waarborgt.

E-learning Sterk Gedrag
Er is in 2012 een E-learning Sterk Gedrag gemaakt. Die is per mail verstuurd aan iedereen die bij Delta Lloyd werkt. Het is voor Delta Lloyd van groot belang dat het vertrouwen in de financiële sector herstelt en dat de consument weer vertrouwen in ons stelt.

Workshops Integrity
Leidinggevenden volgen allemaal de workshop Integrity binnen het managementprogramma. Onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn: Wat is integriteit, hoe is dat bij ons georganiseerd, wat is de rol van de teamleider? Tijdens de workshops komen medewerkers die zich bezig houden met fraude (preventie), security, business continuity en compliance aan het woord.

Moreel-ethische verklaring
Iedereen die binnen Delta Lloyd beleid maakt, legt de moreel-ethische verklaring af:

'Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar en bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar en de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar en de bank opereren. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar en bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekerings- en bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekerings- en bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van zowel verzekeraar als bankier in ere houden.'

Verantwoordelijkheid en productintegriteit
Grote leveranciers ondertekenen een mvo-verklaring. En elk nieuw product dat door Delta Lloyd wordt ontwikkeld, wordt getoetst op het belang van de klant. We zorgen ervoor dat de informatie van het product duidelijk en begrijpelijk is. Elk nieuw product of wijziging in een bestaand product krijgt een Product Approval Report. Daarin staat op welke manier er aan de integriteitscriteria is voldaan, zoals kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk.

 

 

 

 

Sluiten