Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Delta Lloyd en de met haar verbonden ondernemingen.

Delta Lloyd streeft naar een Raad van Commissarissen waarin de belangen van alle belanghebbenden in redelijkheid zijn vertegenwoordigd. Om dit te realiseren worden in beginsel drie leden van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd. De profielschets is een richtlijn voor de samenstelling en de omvang van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen
Jean Frijns, voorzitter
Eric Fischer, vice-voorzitter
André Bergen
Jan Haars
Fieke van der Lecq
Rob Ruijter
Clara Christina Streit

Commissies van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Commissarissen omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen. Deze commissies hebben de taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

Audit Committee
De Audit Committee bestaat uit Jan Haars (voorzitter), Fieke van der Lecq, Rob Ruijter, André Bergen. De Audit Committee adviseert de Raad van Commissarissen onder meer over de financiële verslaglegging, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de rol en het functioneren van de interne audit functie en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De Audit Committee vergadert ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering gaat over de sluiting van het boekjaar en de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Risk Committee
De Risk Committee bestaat uit André Bergen (voorzitter), Jean Frijns, Fieke van der Lecq, Eric Fischer, Rob Ruijter. De Risk Committee adviseert de Raad van Commissarissen onder meer over de financiële- en niet financiële risico's van de vennootschap. De Risk Committee vergadert ten minste vier maal per jaar.

Remuneration Committee
De Remuneration Committee bestaat uit vier leden: Rob Ruijter (voorzitter), Jan Haars en Clara Streit. De Remuneration Committee stelt het bezoldigingsbeleid op voor het komende en de daaropvolgende jaren voor leden van de Raad van Bestuur. De Remuneration Committee vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneration Committee. De Remuneration Committee vergadert ten minste twee maal per jaar.

Nomination Committee
De Nomination Committee bestaat uit vier leden: Clara Streit (voorzitter), Eric Fischer, André Bergen and Jean Frijns. Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Nomination Committee gedelegeerde taken. Tot de standaardtaken behoren onder meer het evaluatieproces van de Raad van Commissarissen, de beoordeling van de Raad van Bestuur en de voorbereiding van afspraken en het monitoren van corporate governance.

Sluiten