Corporate governance

Corporate governance staat voor goed ondernemingsbestuur. Delta Lloyd draagt zorg voor een goede, efficiënte en verantwoorde besturing van de onderneming, waarbij de rechten van alle stakeholders geborgd zijn. Delta Lloyd past daarbij de Nederlandse corporate governance code toe.

Aandelen en structuur organisatie

In de corporate governance-structuur van Delta Lloyd zijn de belangrijkste bevoegdheden neergelegd bij de Raad van Bestuur, een onafhankelijke Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het aandelenkapitaal van Delta Lloyd bestaat uit gewone aandelen, preferente aandelen A en preferente beschermingsaandelen.

 

Structuur aandelen en organisatie

Stembeleid

Delta Lloyd zal haar stemrecht gebruiken in zoveel mogelijk algemene aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde ondernemingen waarin Delta Lloyd een belang heeft. Dat kan zijn een zeggenschapsbelang van 5% of meer, of een kapitaalbelang van minimaal 10 miljoen.

Stembeleid

Richtlijnen

Een belangrijke bouwsteen voor de corporate governance vormt het besturingsmodel van Delta Lloyd en het daartoe door de Raad van Bestuur vastgestelde beleidskader. Op een groot aantal beleidsterreinen is beschreven en vastgesteld met welke doelen en binnen welke kaders van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bedrijfsonderdelen mogen opereren. Alle beleidsdocumenten zijn elektronisch toegankelijk en worden periodiek geactualiseerd.

Richtlijnen

Stel uw vraag aan het team

Stel uw vraag aan het team
Sluiten