Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen betekent voor Delta Lloyd een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van haar medewerkers, de maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu. We willen onze commerciële kansen en onze financiële verplichtingen combineren met zorg en aandacht voor alle relevante stakeholders: aandeelhouders, overheid, maatschappij, werknemers, klanten, toeleveranciers en organisaties.

Vijf pijlers

Delta Lloyd heeft haar beleid voor duurzaam ondernemen toegespitst op vijf speerpunten.

Klantbelang
Financieel gezond zijn is de belangrijkste voorwaarde om ervoor te zorgen dat we de huidige en toekomstige generaties zekerheid kunnen bieden. De behoeften, wensen en vragen van de klant centraal stellen is de tweede belangrijke voorwaarde voor een duurzaam bestaan.
Meer lezen

Integriteit
Fatsoenlijk zakendoen is voor Delta Lloyd essentieel.
Meer lezen

Maatschappelijke betrokkenheid
Delta Lloyd spant zich in om het leven van mensen die het minder goed hebben te verbeteren. De Delta Lloyd Foundation helpt en stimuleert mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen.
Meer lezen

Goed werkgeverschap
Wij zijn ervan overtuigd dat de investering in opleiding, ontwikkeling en welzijn van medewerkers noodzakelijk is voor een duurzame toekomst.
Meer lezen

Milieu
Delta Lloyd vindt het belangrijk om milieuvriendelijk te ondernemen. Daarom zorgen we ervoor dat onze bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact hebben op het milieu.
Meer lezen

Programma Duurzame Impact

Delta Lloyd is in 2014 met het programma Duurzame Impact gestart. Dit programma omvat een aanscherping van het duurzaamheidsbeleid in 2014 en verder, voor merk, organisatie en investeringsbeleid. We onderzoeken hoe we de verschillende initiatieven op dit gebied het beste tot een coherent geheel kunnen smeden. Ons investeringsbeleid is uitgebreid met een specifiek landenbeleid en nu volgt verdere aanscherping van ons thema- en sectorbeleid. Hieronder vindt u ons beleid over 11 thema's die het meest met verantwoord beleggen in verband worden gebracht.

Mensen

Mensenrechten
Als het gaat om verantwoord ondernemen is mensenrechten een prioriteit voor Delta Lloyd. Delta Lloyd respecteert alle vormen van mensenrechten en verwacht van de ondernemingen waarin wij beleggen dat zij dat ook doen. Voordat wij investeringen doen of een belegging in onze portefeuille opnemen, onderzoekt Delta Lloyd of het betreffende bedrijf betrokken is - of is geweest - bij schending van mensenrechten. Bedrijven die mensenrechten schenden sluiten wij uit.

• Delta Lloyd conformeert zich aan nationaal en internationaal recht binnen de invloedssfeer.
• Wij willen niet betrokken raken bij mensenrechtenschendingen en daarom worden landen en bedrijven voorafgaand aan alle investeringen gescreend op mensenrechten.
• Wij sluiten ook landen uit die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen (zoals een VN wapenembargo en landen waarvoor EU sancties gelden)
• Bedrijven waarin wij al investeren screenen we op het schenden van mensenrechten en als wij verbeterpunten zien gaan wij met deze bedrijven in dialoog.
• Ook in andere vormen van onze bedrijfsvoering kijken wij naar mensenrechtenschendingen bijvoorbeeld bij de acceptatie van nieuwe klanten.

Voorbeeld van acceptatieklant
Bij de acceptatie van nieuwe klanten voeren wij een risicobeoordeling uit. Naast verzekeringstechnische risico's wordt hierbij ook de beschikbare duurzaamheidsinformatie meegewogen. In 2013 vroeg een bedrijf om een offerte voor een pensioenverzekering, terwijl het op onze uitsluitingslijst van investeringen stond. In zo'n geval beoordelen wij de redenen van uitsluiting en de vraag in hoeverre dit de Nederlandse tak van dit bedrijf kan worden aangerekend. Tevens nemen wij deze informatie mee in onze gesprekken met het bedrijf. Het bedrijf in kwestie liet in dit specifieke geval blijken geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de uitsluitingsredenen. Dit is voor Delta Lloyd mede reden geweest om dit bedrijf niet als klant te accepteren.

Delta Lloyd onderschrijft de volgende principes als het gaat om mensenrechten:

Principe 1: Bedrijven moeten de bescherming van internationaal vastgestelde mensenrechten ondersteunen en respecteren binnen hun invloedssfeer;
Principe 2: Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij niet betrokken raken bij mensenrechten schendingen.
zie voor informatie over de UN Global Compact principes de website www.unglobalcompact.org

Wapens

In het beleid verantwoord beleggen is vastgesteld dat Delta Lloyd niet investeert in controversiële wapens zoals clustermunitie, chemische of biologische wapens, witte fosfor, verarmd uranium en kernwapens. Wij investeren niet in bedrijven die betrokken zijn bij productie, onderhoud of testen van deze wapens.

Voor het screenen op controversiële wapens volgt Delta Lloyd internationaal erkende standaarden en verdragen, ondersteund door research afkomstig van onderzoeksbureau Sustainalytics. De complete uitsluitinglijst voor controversiële wapens wordt op kwartaalbasis geactualiseerd en publiceren wij onder de kop Uitsluitingen op www.deltalloyd.nl/verantwoordbeleggen.

Ons wapenbeleid reikt verder dan alleen het uitsluiten van controversiële wapens. In ons landenbeleid is vastgelegd dat wij landen uitsluiten die vallen onder een VN wapenembargo. Hiermee sluiten wij de handel in conventionele wapens met die landen ook uit.

Arbeidsomstandigheden

Delta Lloyd vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen kans hebben op fatsoenlijk en productief werk, onder vrije, gelijke, veilige en waardige omstandigheden. Wij onderschrijven daarom het recht op werk en goede arbeidsomstandigheden en sluiten bedrijven uit die deze rechten in ernstige mate schenden. Andere fundamentele arbeidsrechten zijn rechten die betrekking hebben op het voorkomen van bijvoorbeeld dwangarbeid en kinderarbeid.

• Delta Lloyd conformeert zich aan nationaal en internationaal recht binnen de invloedssfeer.
• Wij willen niet betrokken raken bij arbeidsrechtenschendingen en daarom worden landen en bedrijven voorafgaand aan alle investeringen gescreend op arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden.
• Bedrijven waarin wij wel investeren screenen we ook en als wij verbeterpunten zien gaan wij met deze ondernemingen in dialoog.

Voorbeeld: Azië deelnemingen Fonds
Wij beoordelen potentiële deelnemingen op een scala van criteria. Daarbij houden we rekening met lokale risico's. Zo kregen we tijdens een kennismakingsgesprek met een bedrijf in Azië een rondleiding achter de schermen. Door onze oplettendheid viel daarbij een groep fabrieksmedewerkers van op het oog jonge leeftijd op. Onze beleggers hadden genoeg gezien; het bedrijf is niet in portefeuille opgenomen.

Delta Lloyd onderschrijft de volgende principes als het gaat om arbeidsomstandigheden:
Principe 1: Bedrijven moeten ondersteuning geven aan de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen; en
Principe 2: aan het uitbannen van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;
Principe 3: aan het effectief tegengaan van kinderarbeid; en
Principe 4: aan eliminatie van (beroeps)discriminatie.

Zie voor informatie over de UN Global Compact principes de website www.unglobalcompact.org

Dierenwelzijn

Beleid en positionering ten aanzien van dierenwelzijn is in ontwikkeling.

Corruptie

Corruptie is gebaseerd op machtsmisbruik en heeft een onevenredig grote impact op arme en achtergestelde mensen. In het bedrijfsleven brengt corruptie bovendien de reputatie en financiële positie van ondernemingen in gevaar. Daarom ziet Delta Lloyd er streng op toe dat de bedrijven waarin wij investeren, zich niet schuldig maken aan corruptie, afpersing of omkoping.

Beloningsbeleid

Delta Lloyd is aangesloten bij Eumedion. Eumedion stuurt samen met de bij haar aangesloten institutionele beleggers aan op verbeteringen op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Zowel via Eumedion als in onze eigen gesprekken stellen wij regelmatig vragen over beheerste beloning en bonusbeleid.

Delta Lloyd heeft in 2013 een wijziging van de variabele beloning ter stemming gebracht in de AvA. De totale variabele beloning bedraagt nu op ambition niveau 50% van de vaste beloning. Om de belangen van de aandeelhouders, als een van de belangrijke stakeholders van Delta Lloyd, te waarborgen is er voor gekozen de uitbetaling van de variabele beloning enkel in aandelen te laten plaatsvinden. De AvA heeft er vorig jaar ook mee ingestemd dat indien de variabele beloning in de toekomst wettelijk wordt gemaximeerd op 20%, Delta Lloyd dit op dezelfde wijze kan invoeren.

Transparantie & Belastingen

Als financiële dienstverlener hebben wij als geen ander te maken met deze thema's. Transparantie en belastingen zijn onderwerp van gesprek met samenwerkingspartners zoals het Verbond van Verzekeraars en overheidsinstellingen zoals DNB en AFM. De specialistische kennis die wij van huis uit hebben over deze onderwerpen gebruiken wij ook om het beleid te toetsen bij bedrijven waarin wij investeren.

Delta Lloyd betaalt belastingen in die landen waar wij onze operaties hebben en op het moment dat de activiteiten plaatsvinden. Het beleid ten aanzien van belastingen is onderdeel van de algemene ondernemingsprincipes en - waarden van Delta Lloyd ("tax follows the business"). Het belastingbeleid van Delta Lloyd is gebaseerd op de geldende wet en -regelgeving.

Voorbeelden:
• RobecoSAM (DJSI) heeft Delta Lloyd opgenomen in haar jaarboek 2013, dat een overzicht geeft van de duurzaamste bedrijven wereldwijd in elke sector.
• Delta Lloyd behaalde in 2013 wereldwijd een tweede positie onder 141 verzekeraars voor haar ESG (Environment, Social, Governance) duurzaamheidprestaties zoals gepubliceerd door Sustainalytics.
• In 2014 waren 500 medewerkers actief als vrijwilliger voor de Delta Lloyd Foundation.
• Het Raad van Commissarissen verslag 2011 is door Eumedion als "Best practice Supervisory Board report" bestempeld

Klimaat & Milieu

Delta Lloyd zorgt ervoor dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact hebben op het milieu. Wij zijn ons heel goed bewust van de belasting van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu. En van de gevolgen van klimaatverandering op ons werk en onze omgeving. Ondernemingen die bewust het milieu aantasten of verwaarlozen sluiten wij uit.

Delta Lloyd onderschrijft de volgende principes als het gaat om milieu:
Principe 1: Bedrijven moeten een voorzichtige aanpak hanteren aangaande milieu-gerelateerde
activiteiten; en
Principe 2: initiatieven ontwikkelen om een sterker milieubewustzijn te realiseren; en
Principe 3: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.
zie voor informatie over de UN Global Compact principes de website www.unglobalcompact.org

Binnen Delta Lloyd wordt veel aandacht geschonken aan energiebesparing.
• Er is een concept ontwikkeld voor duurzaam schadeherstel via ons schadeherstelnetwerk. Dit concept bevindt zich momenteel in de haalbaarheidsfase;
• Bij de verbouwing van ons hoofdgebouw in Amsterdam zijn cradle to cradle concepten toegepast bij het inkopen van meubels en vloerbedekking (onder ForNature voorwaarden), het nieuwe auditorium heeft een sedum dakbedekking, en de vernieuwde energiezuinige lichtreclame wordt van stroom voorzien door 100% energie uit zonnepanelen.
• Bij renovaties van interieur en gebouwen worden ook kansen benut op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld bij ICT-voorzieningen en gebouwinstallaties.
• Locaties van Delta Lloyd zijn aangesloten op de stadsverwarming.
• Delta Lloyd heeft zich aangesloten bij de Meerjarenafspraak energiebesparing waarin zij met de Verbond voor Verzekeraars en veel andere verzekeraars en banken samenwerkt om de doelen op het gebied van energiebesparing te behalen.
• Delta Lloyd biedt haar medewerkers diverse mogelijkheden om milieubewust te reizen. Denk aan het fietsenplan, OV jaarkaarten, carpoolregelingen en dienstfietsen.

Voorbeelden:
• De verzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd in Europa op het gebied van offshore windenergie zijn de afgelopen twee jaar gegroeid van 1000 megawatt (MW) naar 6000 MW. (=6 miljoen huishoudens). In Europa is Delta Lloyd betrokken bij het verzekeren van 25 offshore windmolenparken met in totaal ruim 1650 windturbines. In Nederland zijn dit onder andere het Prinses Amalia windpark en Luchterduinen. Daarnaast verzekert Delta Lloyd windmolenparken in Engeland, Duitsland, België, Denemarken, Ierland en Portugal. Delta Lloyd behoort tot de top 3 verzekeraars in de Europese offshore windenergiemarkt en verwacht hierin de komende jaren verder te groeien.

• Daarnaast is Delta Lloyd ook voor onshore wind Nederlands' grootste verzekeraar. Anno 2014 heeft Delta Lloyd een portefeuille in de boeken van 1750 windturbines en 1250 MW op land.

• De kennis die wij hebben opgebouwd wordt nu ingezet om ook andere duurzame energie markten en projecten te ondersteunen. Delta Lloyd is betrokken bij de eerste geothermie projecten binnen Nederland, bij een pilot voor blauwe energie (zoet-zout water) en ondersteunt de markt voor zonne-energie door het aanbieden van verzekeringen voor machinebreuk en bedrijfsschade voor de zonne-energie markt. Ook andere nieuwe technieken als floating windturbines worden aandachtig door Delta Lloyd gevolgd en zelfs al geaccepteerd.

• Delta Lloyd heeft eigen engineers in dienst voor directe hulp & expertise bij schadeafwikkeling. Onze kennis wordt ook teruggekoppeld aan fabrikanten van windturbines zodat zij de feedback kunnen inzetten ten behoeve van hun eigen productontwikkeling.

• De kennis die hierover aanwezig is wordt optimaal veilig gesteld door advies, beheer en claims expertise te borgen in een team; het offshore windteam. Het windteam spreekt ook geregeld in het openbaar om de specialistische kennis te delen met de markt.

• Daarnaast maakt Delta Lloyd deel uit van de bedrijvencoalitie die de Deal Offshore Windenergie initiatief steunt. Doel is om de kostprijs van offshore wind met minimaal 40% omlaag te brengen.

• Ook op andere vlakken draagt Delta Lloyd bij. Delta Lloyd wil bijdragen aan de ontwikkeling van windenergie in Nederland en is als enige verzekeraar lid van de NWEA. De NWEA behartigt de belangen van windenergie in Nederland en wil de ontwikkeling van windenergie stimuleren.

Gezondheid

Een goede gezondheid heeft direct gevolg voor leefomstandigheden en arbeidsomstandigheden en is daarmee eigenlijk een onderdeel van mensenrechten in het algemeen. De UN Global Compact principes besteden aandacht aan gezondheid, doordat ze een uitspraak doen over mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Delta Lloyd investeert niet in bedrijven die deze principes schenden. Daarnaast heeft Delta Lloyd het "investor statement" van de Access to Medicine index ondertekend en committeren wij ons daarmee aan het bevorderen van een eerlijke en laagdrempelige verdeling van medicijnen in ontwikkelingslanden. Voor meer informatie over de Access to Medicine index zie www.accesstomedicineindex.org. Nutshora is als aandeelhouder gerelateerd aan Delta Lloyd en financiert projecten in de gezondheidszorg.

Welzijn

Delta Lloyd Foundation maakt zich sinds 1 januari 2008 sterk voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten en initiatieven die de Delta Lloyd Foundation steunt of zelf opzet, bieden kennis en kansen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het doel van de stichting is het bevorderen van de (financiële) zelfredzaamheid van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving en het ondersteunen van maatschappelijke en culturele projecten op andere terreinen.

Delta Lloyd Foundation splitst het onderwerp financiële zelfredzaamheid op in vier thema's:
1. Financiële educatie
2. Financiële zelfredzaamheid voor vrouwen
3. Schuldpreventie
4. Armoedebestrijding

De stichting probeert haar doelstellingen onder meer te bereiken door educatie en voorlichting, donaties en sponsoring en het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties. De Foundation maakt vrijwilligerswerk door medewerkers van Delta Lloyd ten behoeve van maatschappelijke projecten mogelijk. In 2014 waren al 500 medewerkers van Delta Lloyd als vrijwilliger betrokken bij diverse projecten.

Sectoren

Delta Lloyd zal later dit jaar een verdiepingsslag aanbrengen in haar (investerings)beleid en positionering waarbij op sectorniveau visies gepubliceerd worden.

 

Richtlijnen en keurmerken

De vijf speerpunten van ons beleid voor duurzaamheid bij Delta Lloyd zijn gebaseerd op wat wereldwijd als belangrijke aandachtspunten worden gezien. We hebben gekeken naar wetten, regels en richtlijnen. We hebben ook gekeken naar wat andere bedrijven doen. En we luisteren naar vragen die klanten en beleggers ons stellen.

Richtlijnen en keurmerken

Duurzame Dialogen

Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd feedback krijgen op de visie en het beleid van Delta Lloyd op duurzaamheidthema’s. We bouwen hiermee ook aan een netwerk van relevante experts en stakeholders. De gesprekken gingen over thema’s die relevant zijn voor ons als verzekeraar en waar wij een impact op kunnen hebben: armoede & schuld, water & wind, impact & investeringen.

Verslaglegging

Wij rapporteren al jaren over onze inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Delta Lloyd hecht er veel belang aan om op deze manier haar economische, ecologische en sociale prestaties te kunnen meten en daarover te rapporteren. Het doel van GRI is om steeds meer bedrijven wereldwijd transparant te laten rapporteren. Ons jaarverslag geeft een geïntegreerd beeld van onze financiële en non-financiële resultaten. GRI heeft het jaarverslag beoordeeld met A+.

Contact

De ESG-commissie komt tweemaandelijks bij elkaar op onderwerpen en vraagstukken op het gebied van duurzaamheid te bespreken. De commissie is bereikbaar via vragen@deltalloyd.nl

Delta Lloyd Foundation

Marie-Louise Voors
 +31 (0)20-5942544
 +31 (0)6-20499209
marie_louise_voors@deltalloyd.nl

Responsible Investment

Hiske Boerma
+31 (0)20-5942457
+31 (0)6-10203298
hiske_boerma@deltalloyd.nl

Verslaglegging

David Hoppe
 +31 (0)20-5942177
 +31 (0)6-83630019
david_hoppe@deltalloyd.nl

Sluiten